Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy naszych Klientów przed:

  • Sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w sprawach cywilnych jak i gospodarczych,
  • Sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
  • Sądem Najwyższym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Organami administracji publicznej,
  • Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz sądami powszechnymi w związku z rozpatrywaniem skarg wnoszonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Udział radcy prawnego lub adwokata gwarantuje, że żadne istotne dla sprawy dowody i okoliczności nie zostaną pominięte, a organowi rozstrzygającemu zostanie przedstawiona szczegółowa analiza przepisów prawnych do danej konkretnej sprawy.

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone