Sporu z Gminą Opole o VAT ciąg dalszy

W ostatniej publikacji poruszony został temat sporu z Gminą o podatek VAT od nieruchomości. Spór powstał na tle stanowiska Gminy Opole, która uważała, że w przypadku zamiany nieruchomości rolnych (takie zapisy są w ewidencji gruntów) Gmina powinna doliczyć podatek VAT, z racji uchwalonego przez Gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wskutek działań Kancelarii Gmina Opole wystąpiła do Ministra Finansów indywidualną interpretację przepisów prawa. Minister w swojej interpretacji wskazał, iż przedstawionym stanie faktycznym Gmina powinna doliczyć podatek VAT, czyli, że zwolnienie nie przysługuje. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się Kancelaria i wskazała Gminie, orzeczenia WSA jak i NSA wskazujące na to, że stanowisko Ministra jest niezgodne z prawem i zażądała zaskarżenia interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W dniu 24 listopada 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wskutek skargi złożonej przez Gminą Opole na interpretację Ministra uznał, że interpretacja indywidualna Ministra Finansów jest niezgodna z prawem.
Zatem dostawa nieruchomości gruntowych ujętych w ewidencji gruntów jako grunty rolne, dla których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o VAT.
W chwili obecnej klienci kancelarii oczekują na wyznaczenie przez Gminę terminu w kancelarii notarialnej celem zawarcia umowy zamiany.

Pytanie tylko czy Gmina uzna swój błąd i przystąpi do szybkiej zamiany gruntów, czy będzie potrzeba kolejnych działań prawnych?

Przy okazji zastanawiające jest działanie Ministra w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 ustawy zasadniczej (tj. Konstytucji), skoro pomimo licznych orzeczeń WSA jak i NSA Minister w dalszym ciągu podtrzymuje błędne interpretacje prawa, ale to już inny temat.

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone