Jednostki samorządu terytorialnego

Obsługa prawna obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Często zmieniające się prawo może powodować różnego rodzaju wątpliwości co do zakresu stosowania norm prawnych określających ustrój samorządu terytorialnego. Potrzeba korzystania z opinii zewnętrznych podmiotów w celu potwierdzenia przyjętego przez pracowników samorządowych stanowiska prawnego jest niezmiernie istotna dla sprawnego funkcjonowania samorządu. Obsługa prawna obejmuje między innymi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej i

Kancelaria uwzględnia specyfikę działalności jednostek samorządu terytorialnego obejmuje takie sfery jak:

  • podatki i opłaty lokalne,
  • gospodarka nieruchomościami (opłata adiacencka),
  • prawo budowlane
  • zagospodarowanie przestrzenne (renta planistyczna),
  • prawo zamówień publicznych

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone